คำตอบ

ตัวอย่างของสารบำบัด ที่ใช้ในการบำบัดโลหะหนัก 
- ฝอยเหล็ก เป็นสารกำจัดอิออนของโลหะเงินได้ดีโดยใช้หลักการ Metal Replacement สามารถกำจัดโลหะเงินได้มากกว่า 99%
- ไคโตซาน มีประโยชน์ช่วยตรึงเอนไซม์ในการทำผลิตภัณฑ์ให้บริสุทธิ์ รวมทั้งสามารถจับของแข็งแขวนลอยได้ดี และจับกับอะตอมของโลหะหนัก
- เรซิน สามารถแลกประจุได้ดี นับได้ว่ามีประโยชน์ต่อการทำน้ำสะอาดและการบำบัดน้ำเสีย กำจัดเอาพวกโลหะหนัก เช่น เหล็กและโครเมียม หรือสารอาหาร เช่น ไนโตรเจน แอมโมเนีย และฟอสเฟต ออกจากน้ำทิ้ง
- ถ่านกัมมันต์ ดูดซับเอาสารเคมี (สารอนินทรีย์และสารอินทรีย์) บางชนิดที่ละลายอยู่ในน้ำเสียไว้ ซึ่งถ่านกัมมันต์นั้น สามารถนำกลับมาล้างด้วยสารเคมีเพื่อปรับคืนสภาพ แล้วนำมาใช้ใหม่ได้ ทำซ้ำ ๆ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เพ็ญใจ ทองนวลจันทร์ และสุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ.  เครื่องสกัดโลหะเงินและบำบัดน้ำยาล้างฟิล์มระบบอัตโนมัติ.  วารสารวิจัยและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมไทย.  ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2553, หน้า 31.