คำตอบ

ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลแบบเคลื่อนย้ายได้ชนิดหนึ่ง ที่สร้างจากเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลที่ใช้สารกึ่งตัวนำในสภาพของแข็ง (solid-state storage) ซึ่งไม่มีอุปกรณ์ภายในที่สามารถขยับได้ ส่งผลให้แฟลชไดรฟ์มีความทนทานสูง โดยอาศัยการทำงานของหน่วยความจำแบบแฟลช (Flash memory) ผ่านช่องต่อแบบยูเอสบี (USB port หรือ Universal Serial Bus port) เข้ากับคอมพิวเตอร์ ทำให้แฟลชไดร์ฟสามารถบันทึก แก้ไข ลบข้อมูลต่างๆได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว อีกทั้งมีความทนทานสูงทั้งภายในและภายนอก มีรอบการเขียนข้อมูล (write cycle) สูง ข้อมูลที่เก็บในแฟลชไดร์ฟจะยังคงอยู่ แม้ว่าจะเกิดการตกหล่น กระแทก หรือขูดขีด และเอกลักษณ์ของแฟลชไดร์ฟ คือ มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สามารถพกติดตัวได้สะดวก

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สมฤทัย ชรรณษานนท์. จากFloppy Disk สู่ Flash Drive.  เทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่ 54 (ม.ค-มี.ค 52):  หน้า 47-48