คำตอบ

ยางรถยนต์เมื่อสัมผัสกับพื้นถนนตลอดระยะเวลาที่รถยนต์วิ่งจะเกิดการขัดสีกับพื้นถนน ไม่ว่าจะเป็นแอสฟัสท์ ซีเมนต์ ดิน การขัดสีมากน้อยขึ้นอยู่กับชนิดพื้นถนน การขัดสียังสามารถปล่อย extender oil ที่เป็นส่วนประของยารง ระเหยออกไปได้ด้วย รวมทั้งมี PAHs นอกจาก PAHs แล้วยังมีสารอินทรีย์อื่น ๆ อีกหลายชนิดที่ปล่อยออกมาจากยางแล้วจะลอยในท้องถนนประมาณ 5% [10,11] และ <1% เป็นสารระเหย หรืออยู่ในรูปของแก๊สไฮโดรคาร์บอนหรือซัลเฟอร์ นอกจากนั้นเป็นอนุภาคใหญ่ที่ตกสู่พื้นถนนปนเปื้อนกับดิน หรือถูกฝนชะลงสู่แหล่งน้ำใกล้เคียง ทะเล มหาสมุทร และสะสมอยู่ในดินตะกอนในที่สุด

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ์.  สารมลพิษอินทรีย์จากยางรถยนต์. วารสารสิ่งแวดล้อม. ปีที่ 17, ฉบับที่ 3 (กรกฏาคม-กันยายน) 2556 หน้า 22