คำตอบ

ไมโครเอนแคปซูเลชั่น (Microencapsulation) หมายถึง กระบวนการที่ของเหลวหรืออนุภาคถูกห่อหุ้มให้อยู่ในรูปของแคปซูลด้วยพอลิเมอร์เป็นชั้นบาง ๆ เกิดเป็นแคปซูลขนาดเล็กซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 1 ไมครอน จนถึง 1,000 ไมครอน ซึ่งมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์มากมาย และสาเหตุที่ต้องใช้เทคนิค ไมโครเอนแคปซูเลชั่น เนื่องจาก
1.สารบางชนิดมีความไวต่อสภาวะแวดล้อมภายนอก เช่น แสงแดด ออกซิเจน น้ำ เป็นต้น ทำให้มีคุณสมบัติที่เปลี่ยนไป
2.สารบางชนิดระเหยได้ง่าย หากไม่มีแคปซูลมาป้องกันอาจระเหยหมด
3.ช่วยให้ง่ายต่อการนำไปใช้งาน เช่น การเปลี่ยนสารที่เป็นของเหลวให้อยู่ในรูปแคปซูลที่เป็นของแข็ง ง่ายแก่การนำไปผสมกับสารอื่น และไม่จับตัวเป็นก้อน
4.สามารถควบคุมการทำงานของสารให้มีการปลดปล่อยสารในบริเวณที่เหมาะสม และยังลดความสิ้นเปลืองในการใช้สาร

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกลักษณ์ ทวีโรจนกุล.  “Microencapsulation เทคโนโลยีจิ๋ว แต่แจ๋ว”.  ส่งเสริมเทคโนโลยี.  ปีที่ 36, ฉบับที่ 206, (สิงหาคม-กันยายน), 2552, หน้า 39-40.