คำตอบ

ได้มีการนำนาโนเทคโนโลยีมาใช้ในผลิตภัณฑ์ยา เพื่อบทบาทในการ นำส่งยา (drug delivery) โดยมีจุดประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ของยา เช่น ช่วยเพิ่มการละลาย ช่วยควบคุมการปลดปล่อยยา ช่วยนำส่งยาอย่างเจาะจงเฉพาะเซลล์เป้าหมาย ทำให้ลดความเป็นพาของยาต่อเซลล์อื่นที่ไม่ใช่เซลล์เป้าหมาย ช่วยลดการกระจายยา ช่วยเพิ่มค่าครึ่งชีวิตของยา ซึ่งอาจทำให้ช่วยลดขนาดยา ลดปริมาณการใช้ยาและลดค่าใช้จ่ายด้านยา

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ณยา วงษ์พูน และ ใจพร พุ่มคำ. การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์สุขภาพ. วารสารอาหารและยา. ปีที่ 21, ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) 2557, หน้า 10.