คำตอบ

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนาโน ในบรรจุภัณฑ์ เช่น 
1. ใส่อนุภาคนาโน เช่น เงิน ไทเทเนียมไดออกไซด์ ซิลิกอนไดออกไซด์ ในวัสดุหีบห่อเพื่อปกป้องอาหาร เช่น ปิดกั้นแสงยูวี ขจัดกลิ่น ทนความร้อน ต้านแบคทีเรีย รา
2. ไนลอนนาโน เพื่อปิดกั้นมิให้ออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านได้ ใช้บรรจุเบียร์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่น ๆ เพื่อรักษาความสดและไม่ให้กลิ่นออกไป

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ์.  การออกกฏระเบียบควบคุมการใช้เทคโนโลยีนาโนกับอาหาร. วารสารสิ่งแวดล้อม. ปีที่ 17, ฉบับที่ 3 (กรกฏาคม-กันยายน) 2556, หน้า 65