คำตอบ

นอกจากพืชตระกูลชา (Camellia)  แล้ว นักวิจัยไทยได้ทดสอบความสามารถในการฆ่าหอยเชอรี่ของพืชหลายชนิด เช่น ประคำดีควาย ลำโพง มะขาม เทียนหยด มะไฟนกคุ่ม สะเดา โล่ติ๊น เป็นต้น พบว่าพืชเหล่านี้สามารถกำจัดหอยเชอรี่ได้ โดยที่ผลประคำดีควายมีความสามารถในการกำจัดหอยเชอรี่ได้ดีที่สุดในกลุ่มพืชที่ทดสอบ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

จรรยา ชัยเจริญพงศ์. ซาปอนิน : สารธรรมชาติกำจัดหอยเชอรี่. วารสารสิ่งแวดล้อม. ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, หน้า 7.