คำตอบ

การเปลี่ยนสีของผลิตภัณฑ์พลาสติกนั้น เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้ กระบวนการผลิต การขนส่ง รวมไปถึงสภาพแวดล้อม และระยะเวลาในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์  โดยสาเหตุหลักของการเปลี่ยนสี  สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประการ ได้แก่
1. การเกิดปฏิกิริยา Oxidation ของสารประเภท Phenolic Antioxidant ซึ่งเป็นสารเติมแต่งที่เติมลงไประหว่างกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยยึดอายุการใช้งานของพลาสติกและป้องกันการสลายตัวหรือรักษาความเสถียรของพลาสติก อย่างไรก็ตาม ความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการแปรรูปก็จะก่อให้เกิดกลุ่มฟังก์ชันที่มีสีขึ้นด้วย เช่น สารกลุ่มควิโนนมีไทด์ (Quinone methide) ที่ทำให้พลาสติกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีชมพู
2. การที่พลาสติกสัมผัสกับบรรยากาศที่มีสารประกอบประเภทออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ระหว่างกระบวนการผลิต การกองเก็บหรือเก็บรักษา รวมถึงการขนส่ง หรือระหว่างกระบวนการระเบิดผิวหรือจากไอเสียของเครื่องยนต์หรือยานพาหนะ ทำให้พลาสติกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีชมพูได้

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สลิลดา บุตรกินรี. วารสารการบรรจุภัณฑ์. (เมษายน-มิถุนายน), 2554,  ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, หน้า 28-29.