คำตอบ

การใช้ถ่านในการเกษตร
1.ใช้ในการปรับปรุงดินเนื่องจากถ่านไม้มีรูพรุนมาก เมื่อใส่ถ่านไม้ลงในดินจะทำให้ดินรวนซุย อุ้มน้ำและอากาศได้ดี
2.ช่วยเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับดิน ซึ่งพืชนำสามารถนำไปใช้ในการปรุงอาหารโดยการสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น
3.ใช้ช่วยในการทำปุ๋ยหมักในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมัก ในการผลิตปุ๋ยหมักจะต้องกลับลกองปุ๋ยหมักเสมอ เพื่อเพิ่มอากาศให้กับจุลินทรีย์และลดอุณหภูมิในกองปุ๋ยลง หากนำเศษถ่านผสมรวมไปในกองปุ๋ยหมักประมาณ 10-20% ก็ไม่จำเป็นต้องกลับกองปุ๋ยหมักอีก ทั้งยังทำให้หมักปุ๋ยได้เร็วขึ้น เนื่องจากจุลินทรีย์ที่อยู่ในรูพรุนของถ่านจะช่วยเพิ่มคุณภาพของปุ๋ยหมักและจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์รวมไปถึงลดความเป็นกรดของปุ๋ยลงได้
4.ช่วยรักษาความสดของผลผลิตให้นานขึ้น ผักและผลไม้จะผลิตแก๊สเอทิลีนเพื่อให้ผลไม้สุก หากไม่ต้องการให้ผลผลิตสุกเร็ว เพื่อรักษาความสดให้เร็วขึ้น สามารถทำได้โดยใส่ผงถ่านไม่ลงในกล่องบรรจุเพื่อดูดซับไม้ยังคงสดอยู่ได้นานถึง 17 วัน
5. ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพของน้ำโดยการนำถ่านไม้ใส่กระบอกตาข่ายใส่ไว้ในก้นบ่อและใช้เครื่องสูบน้ำวางกลางถ่านไม้ แล้วสูบน้ำให้ไหลหมุนเวียนน้ำจะไหลผ่านถ่านไม้ เศษอินทรียวัตถุจะถูกย่อยสลาย โดยจุลินทรีย์ที่อยู่ในความพรุนของถ่านทำให้น้ำมีคุณภาพดีอยูตลอดเวลา

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

“อรรถประโยชน์ของถ่านจไม้ในระบบเกษตรธรรมชาติ”.  เกษตรกรรมธรรมชาติ.  ปีที่ 15, ฉบับที่ 5/2555, หน้า 58.