คำตอบ

น้ำหมักที่ดีคือไม่พบสิ่งปลอมปน เอทานอลต้องไม่เกินร้อยละ 3 เมทานอลต้องไม่เกิน 240 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรดของน้ำหมักเพื่อการบริโภคต้องมีค่าความเป็นกรดด่าง หรือค่าพีเอช ต่ำกว่า 4.3 จึงจะควบคุมการเจริญของเชื้อก่อโรคได้

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกษตรกรรมธรรมชาติ, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2/2553 หน้า 17.