คำตอบ

น้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคเป็นการแปรรูปการผลิตทางการเกษตร (พืช ผักผลไม้) เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ไม่ใช่เป็นยา และ น้ำหมักแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติต่างกัน จากวัตถุดิบที่ต่างกันและต้นเชื้อจุลินทรีย์ต่างกัน ดังนั้นน้ำหมักแต่ละชนิดไม่สามารถดูแลสุขภาพได้ครอบจักรวาล