คำตอบ

ภายในเตาไมโครเวฟจะมีหลอดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics tube) เรียกว่า แมกนีทรอน (Magnetron) เป็นหลอดที่ผลิตไมโครเวฟที่ความถี่ 2,450 MHz เมื่อมีการใช้งานเตาไมโครเวฟ ไมโครเวฟจะแผ่กระจายไปทั่วเตาและมีการชนกับผนังโลหะของเตา จึงเกิดการสะท้อนกลับไปมาของไมโครเวฟและเมื่อไมโครเวฟไปกระทบอาหารที่อยู่ภายในเตาจะถูกอาหารดูดกลืนไว้ เมื่ออาหารได้รับพลังงานจากไมโครเวฟ จะทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารเกิดการสั่น เกิดการเสียดสีกันระหว่างโมเลกุล เป็นผลทำให้เกิดเป็นความร้อน และทำให้อาหารสุกได้อย่างรวดเร็ว

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

จุไรรัตน์ อุตส่าห์ดี และ สุนันทา ภูงามนิล.  “รังสีจากเตาไมโครเวฟกับสิ่งที่ควรรู้”.  นิวเคลียร์ปริทัศน์.  ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, (กรกฎาคม-กันยายน) 2556, หน้า9-10.