คำตอบ

ผงชูรสแท้จะต้องมีโมโนโซเดียมกลูตาเมทคิดเป็นโมโนโซเดียมกลูตาเมทโมไฮเดรท (monosodium glutamate monohydrate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของน้ำหนัก 
ผงชูรสผสมจะต้องมีโมโนโซเดียมกลูตาเมทเป็นโมโนโซเดียมกลูตาเมท โมไฮเดรท(monosodium glutamate monohydrate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของน้ำหนัก

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุข. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 9. เรื่อง กำหนดคุณภาพ มาตรฐาน และการแสดงฉลากของผงชูรส. ราชกิจจานุเบกษา. 21 กันยายน 2508. เล่ม 82 ตอนที่ 78 หน้า 2396. (พรบ.คอ/2507/ป.9)