คำตอบ

อุปกรณ์ป้องกันภัยอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) คือ สิ่งที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับส่วนหนึ่งของร่างกาน เพื่อป้องกันอันตรายหรือลดความรุนแรงของอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายส่วนนั้นในขณะปฏิบัติงาน อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมีบทบาทสำคัญมากในการป้องกันและควบคุมอันตรายในสถานที่ทำงาน โดยทั่วไปในการทำงานจะมีการป้องกันและควบคุมสภาพแวดล้อมของการทำงานก่อน โดยการแก้ไขปรับปรุงทางวิศวกรรม เช่น การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เปลี่ยนวิธีการทำงาน เป็นต้น แต่ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ จะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมาใช้ เพื่อป้องกันอวัยวะของร่างกายไม่ให้เกิดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วิทยา อินทร์สอน และ ปัทมาพร ท่อชู. การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทำงาน. Industrial Technology Review. ฉบับที่ 296 (กรกฎาคม) 2560, หน้า 76