คำตอบ

มาตรฐานความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือก๊าซไข่เน่าในระดับความปลอดภัยต่อสุขภาพที่กำหนดโดย OSHA (Occupational  Safety and Health Administration) คือ ในช่วงระยะการสัมผัสของผู้ใช้ 8 ชั่วโมงนั้น  ความเข้มข้นของก๊าซต้องมีค่าไม่เกิน 10 ppm. หรือ 10 ส่วนในล้านส่วน ส่วนระยะการสัมผัส 1 ชั่วโมง ต้องมีความเข้มข้นของก๊าซไม่เกิน 300 ppm. การสัมผัสกับก๊าซไข่เน่าที่มีความเข้มข้นสูงกว่า 600 ppm. เพียงในช่วงเวลา 30 นาที ก็อาจทำให้เสียชีวิตได้
ส่วนมาตรฐานของก๊าซชีวภาพที่สามารถนำไปใช้ในเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า คือ จะต้องมีก๊าซไข่เน่าปนเปื้อนอยู่ไม่เกิน 100-200 ppm.

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เจษฎา มิ่งฉาย. ชุดกำจัดก๊าซไข่เน่าในก๊าซชีวภาพทางออกเพื่อสุขภาวะของพลังงานทางเลือก.เกษตรกรรมธรรมชาติ. ปีที่ 17, ฉบับที่ 10/2557, หน้า 68