คำตอบ

เซรามิกที่ใช้ทำแผ่นเกราะกันกระสุนควรมีน้ำหนักเบา มีความแข็งและความแข็งแรงสูง รวมทั้งทนต่อแรงกระแทกได้ดี ดังนั้น การเลือกใช้เซรามิกจึงต้องคำนึงถึงสมบัติทางกลที่หลากหลาย ได้แก่ ความหนาแน่น ความพรุน ความแข็ง ความทนทานต่อการแตกหัก ความแข็งแรงทางกล มอดุลัสของยัง ความเร็วเสียง และสมบัติอื่นๆ การพิจารณาสมบัติเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่สามารถเห็นความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการรับแรงกระแทก (ballistic performance) เนื่องจากกลไกการแตกของเซรามิกในขณะที่กระสุนกระแทกใส่มีความซับซ้อนมาก อีกทั้งรอยร้าวอาจเกิดจากปัจจัยความเค้น(stress factors) ที่ต่างกัน และเกิดขึ้นในเวลารวดเร็วมาก ลักษณะโครงสร้างจุลภาคก็มีอิทธิพลต่อกลไกการขยายตัวของรอยแตก (crack propagation) ซึ่งมีผลกระทบต่อความสามารถในการรับกระสุนโดยรวม ดังนั้น การพัฒนาเกราะเซรามิกจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงสมบัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งลักษณะโครงสร้างจุลภาคด้วย

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กรรณิการ์ เดชรักษา. เกราะกันกระสุน. เทคโนโลยีวัสดุ. ฉบับที่ 74 (กรกฎาคม-กันยายน) 2557, หน้า 61.