คำตอบ

เพื่อให้ได้เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน ที่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานและมีความ
เหมาะสมที่สุด จึงควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้
1. กำลังไฟฟ้าและพลังงาน
2. อายุการใช้งาน
3. จำนวนรอบของการใช้งาน
4. อัตราการคายประจุออกเอง
5. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
6. ประสิทธิภาพในแต่ละรอบ
7. ราคา
8. ความทนทานในการใช้งาน
9. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กิตติมา งามสาย และ อมรชัย อาภรณ์วิชานพ.  “เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน”.  Technology Promotion.   ปีที่ 40, ฉบับที่ 231, (ตุลาคม-พฤศจิกายน) 2013 หน้า 64-65.