คำตอบ

อุตสาหกรรมอาหารที่ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของอาหาร (Food Safty) จำเป็นต้องทราบเบื้องต้นก่อนว่า อาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้นั้นมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ทนได้ หรือระดับที่ยอมรับได้ หรือไม่ หากว่าเกินที่ทนได้แล้ว จำเป็นต้องมีการพิจารณาใช้การจัดการความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยง ภายใต้บริบทของคณะกรรมาธิการเกณฑ์ทหาร (Codex) ได้กำหนดแนวทางไว้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
1. การระบุอันตราย (Hazard identification) 
2. การอธิบายอันตราย (Hazard characterization) 
3. การประเมินการสัมผัส (Exposure assessment)
4. การอธิบายความเสี่ยง (Risk characterization) 

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ศุภชัย  เนื้อนวลสุวรรณ. การประเมินความเสี่ยงด้านจุลินทรีย์สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร.  Food  Focus Thailand, ปีที่4, ฉบับที่ 39, มิถุนายน 2552, หน้า 50-51.