คำตอบ

อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ยางเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ผลิตและผู้ใช้จำเป็นต้องทราบ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานวิศวกรรม เช่น ยางรองแท่นเครื่อง ยางปะเก็น ท่อยาง ซีลยาง และยางรองเพื่อลดการสั่นสะเทือนและป้องกันแรงกระแทก เป็นต้น ผู้ผลิตนอกจากจะต้องแสดงข้อกำหนดของการใช้งานที่เหมาะสมแล้วยังต้องแสดงอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ให้ผู้ใช้ทราบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถที่จะเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีเมื่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่ถึงกำหนดอายุการใช้งานการหาอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ยางนั้น โดยเราสามารถประมาณอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ยาง ได้จากการวัดสมบัติที่จำเป็นต่อการใช้งานภายใต้สภาวะและอุณหภูมิการใช้งานจริง เช่น การลดลงของค่าโมดุลัส (modulus)  การเพิ่มขึ้นของความแข็ง หรือการขยายตัวของรอยแตก (crack growth) ของยาง เป็นต้น วิธีนี้จะทำให้ได้ค่าที่ถูกต้อง แม่นยำแต่มีค่าใช้จ่ายที่ค้อนข้างสูง เนื่องจากต้องผลิตผลิตภัณฑ์จริงและต้องทดสอบจากการใช้งานจริง ซึ่งจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือจำเพาะต่าง ๆ นอกจากนี้การที่ผลิตภัณฑ์ยางส่วนใหญ่มักจะใช้งานที่อุณหภูมิห้องซึ่งอัตราการเกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จะไม่สูงมากนัก ทำให้การเก็บข้อมูลจากการใช้งานจริงอาจจะใช้เวลาหลายเดือนหรือเป็นปีกว่าจะได้ข้อมูลที่ต้องการ ดังนั้นเราจึงนิยมประมาณอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ยางแทนการหาค่าที่แท้จริง ซึ่งจะช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายลงได้ สามารถอ่านรายละเอียดของวิธีการประมาณอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ยาง ได้ตามเอกสารอ้างอิงที่ระบุ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ไพโรจน์ จิตรธรรม. การประมาณอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ยาง.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง.  ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, (มกราคม-มีนาคม) 2554, หน้า 18.