คำตอบ

ในปัจจุบันได้มีการนำเถ้าชานอ้อยกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งจะนำเถ้าชานอ้อยที่ได้จากกระบวนการเผาเฉพาะส่วนที่มีขนาดเล็กและลอยฟุ้งขึ้นด้านบนมาใช้เป็นทางเลือกสำหรับวัสดุประสานในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ได้ โดยการใช้เถ้าชานอ้อยเป็นแร่ผสมเพิ่มในอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ร้อยละ 30 ซึ่งจะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศได้ถึง 519.3 กิโลตันต่อปี

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กฤษดา เสื่อเอี่ยม และ ณัฏฐ์ มากุล.  “การประยุกต์ใช้ผลผลิตพลอยได้จากเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมในคอนกรีตชนิดไหลอัดแน่นได้ด้วยตัวเอง”.  วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.ปีที่ 36, ฉบับที่ 4, (ตุลาคม-ธันวาคม 2556) หน้า 535