คำตอบ

เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบกระจกสะท้อนแสงแบบโค้ง แสงอาทิตย์จะถูกรวมไว้ที่จุดๆเดียว จึงทำให้มีพลังงานความร้อนสูงมาก เมื่อเกลือได้รับความร้อนสูงที่ระดับ 500-1000 องศาเซลเซียส จะหลอมละลายเป็นของเหลว ซึ่งเกลือหลอมเหลวที่อุณหภูมิสูงนี้ สามารถนำไปผลิตไอน้ำความดันสูง เพื่อที่จะไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาผลิตไฟฟ้า ข้อดีคือ สามารถเก็บเกลือหลอมเหลวไว้ได้ในขณะที่ยังไม่ต้องการผลิตไฟฟ้า เป็นกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยและไม่มีพิษต่อสิ่งแวดล้อม

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วัชรินทร์ บุญฤทธิ์. Molten Salt : Solar Energy Storage. รักษ์พลังงาน. ปีที่ 15, ฉบับที่ 139 (มิถุนายน), 2561, หน้าที่ 26-27.