คำตอบ

เทคโนโลยีในการนำพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่สามารถแบ่งตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

1. กระบวนการใช้ความร้อน (Thermal process) โดยกระบวนการหลอมอัดรีด ซึ่งปัจจุบันนิยมใช้งานกันมากที่สุด

2. กระบวนการเชิงกล (Mechanical process) เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่กระทบต่อความเสียหายด้านคุณภาพน้อย และมักใช้ร่วมกับกระบวนการอื่น ๆ ในช่วงการเตรียมพลาสติกที่ใช้แล้ว

3. กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี (Chemical process) สามารถทำให้พลาสติกกลับไปเป็นวัตถุดิบในการทำให้พลาสติกกลับไปเป็นวัตถุดิบในการทำพลาสติกบางชิดในรูปโมโนเมอร์ (monomer)

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่ 22 (ม.ค.-มี.ค. 2544) หน้า 11-16.