คำตอบ

จากการศึกษาวิจัย สรรพคุณของกวาวเครือขาว ที่มีผลต่อการขยายขนาดของเต้านมสตรีให้ใหญ่ขึ้นนั้น พบว่าสารธรรมชาติที่มีฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจนในกวาวเครือขาวอาจจะเป็นสารที่มีชื่อว่า deoxymiroestrol ซึ่งสารธรรมชาตินี้สามารถถูกออกซิไดส์ไปเป็น microestrol ได้ ในระหว่างการแยกสกัดสาร และพบว่าโครงสร้างทางเคมีของ deoxymiroestrol ในเชิงเปรียบเทียบกับโครงสร้างของฮอร์โมนเอสโตรเจนต่าง ๆ ที่สร้างในร่างกายของสตรี ผลการวิเคราะห์ทำให้พบว่า deoxymiroestrol มีโครงสร้างและจำนวนหมู่ไฮดรอกซีที่คล้ายกันมากกับ estriol ฮอร์โมน estriol นี้เป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนชนิดหนึ่งที่มีระดับค่อนข้างสูงในเลือดของสตรีที่ตั้งครรภ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะ 3 เดือนสุดท้ายก่อนการคลอด ฮอร์โมนนี้ทำหน้าที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างของระบบท่อน้ำนมในเต้านมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับแม่ในการเลี้ยงทารก ดังนั้น จึงเป็นไปได้ที่กวาวเครือขาวมีผลต่อการเพิ่มขนาดหน้าอกของสตรีนั้นมีสาเหตุมาจากการที่สาร deoxymiroestrol ออกฤทธิ์ต่อเต้านมเช่นเดียวกับฮอร์โมน estriol นั่นเอง

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วันชัย ดีเอกนามกูล และชาลี ทองเรือง. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่กวาวเครือขาวจะมีผลต่อการขยายของเต้านม. วารสารไทยเภสัชสาร25, 1-2 (ม.ค.-มิ.ย. 44) หน้า 1-9.