คำตอบ : วิธีการเลือกใช้สารดูดความชื้น ควรต้องพิจารณาปัจจัยที่สำคัญ เช่น
1. แหล่งที่มาของความชื้น
2. สภาพแวดล้อมของการขนส่ง
3. ปริมาณความชื้นที่อาจทำความเสียหายแก่สินค้า ซึ่งอาจมาจากตัวผลิตภัณฑ์อาหารเอง หรือจากสภาพแวดล้อม
4. บรรจุภัณฑ์ของสารดูดความชื้น

ทั้งนี้ การจะเลือกใช้สารดูดความชื้นชนิดใดนั้น ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ว่าต้องการปกป้องผลิตภัณฑ์จากความชื้นระดับเท่าใด ซึ่งปัจจุบันสารดูดความชื้น ได้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น โดยนอกจากจะทำหน้าที่ในการดูดความชื้นแล้ว ยังสามารถดูดกลิ่นและก๊าซต่างๆ ที่ไม่ต้องการในบรรจุภัณฑ์ได้อีกด้วย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : มยุรา ปรารถนาเปลี่ยน. สารดูดความชื้นในบรรจุภัณฑ์อาหาร. วารสารสถาบันอาหาร. ปีที่ 6, ฉบับที่ 33 (มกราคม – กุมภาพันธ์) , 2547, หน้า 13.