คำตอบ : ซิลิกาเจล (silica gel) เป็นสารสังเคราะห์ในรูปซิลิกอนไดออกไซด์ (silicon dioxide, SiO2) ที่มีพื้นที่ผิวมาก ดูดความชื้นโดนการกักเก็บความชื้นไว้ที่โพรงของโครงสร้างด้านใน ความสามารถในการดูดความชื้นอยู่ที่ 24-40% ของน้ำหนักตัว และจะมีประสิทธิภาพสูงสุดที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส โดยทั่วไปซิลิกาที่ถูกนำมาใช้ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ เม็ดใส ขนาด 2-5 มิลลิเมตร และเม็ดสีน้ำเงิน ที่มีการเติม cobalt chloride ลงไปทำให้มีสีน้ำเงิน ซึ่งสีน้ำเงินนี้จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีชมพู เมื่อความชื้นสัมพัทธ์ภายนอกสูงกว่า 40% ซิลิกาเจลชนิดนี้จึงมีประโยชน์ในการสังเกตว่า ผลิตภัณฑ์มีความเสี่ยงต่อความชื้นมากน้อยเพียงใด หากซิลิกาเจลที่ใช้ยังคงมีสีน้ำเงินหรือไม่เปลี่ยนสีมากนัก แสดงว่าความชื้นรอบข้างถูกซิลิกาเจลดูดไว้และมีระดับความชื้นสัมพัทธ์ที่ต่ำ ในทางตรงกันข้าม หากสีของซิลิกาเจลเปลี่ยนเป็นสีชมพู แสดงว่าความชื้นรอบข้างมีปริมาณสูงเกินกว่าที่ซิลิกาเจลจะดูดและควบคุมให้อยู่ในระดับที่ต่ำได้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : มยุรา ปรารถนาเปลี่ยน. สารดูดความชื้นในบรรจุภัณฑ์อาหาร. วารสารสถาบันอาหาร. ปีที่ 6, ฉบับที่ 33 (มกราคม – กุมภาพันธ์) , 2547, หน้า 12.