คำตอบ : แสงจากดาวกฤกษ์ ต้องเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศของโลก ก่อนถึงตัวเราที่อยู่บนผิวโลก ทำให้แสงถูกบิดเบือนไปโดยชั้นของอากาศ ที่มีอุณหภูมิและความหนาแตกต่างกัน นอกจากนี้ชั้นบรรยากาศบางครั้งก็อยู่นิ่งบางครั้งก็แปรเปลี่ยนอย่างรุนแรง  เราจึงมองเห็นว่าดาวกระพริบเมื่อสังเกตด้วยตาเปล่า

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1001 คำถามวิทยาศาสตร์ ฉลาดตอบ. กรุงเทพฯ. รีดเดอร์ส ไดเจสท์. 2552. หน้า 20.