คำตอบ : ไขปลาวาฬมีส่วนประกอบของ Alfa tocopherol ซึ่งเทียบเท่าวิตามินอีเข้มข้น โดยสารชนิดนี้จะมีประสิทธิภาพสูงในการบำรุงหนัง และป้องกันการเสียคุณสมบัติของไขมัน อีกทั้งยังไม่เป็นพิษสะสมก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างการผู้ใช้อีกด้วย

เอกสารเกี่ยวข้อง : ชนินทร์  จิตต์โกมุท. ความรู้เรื่องเครื่องหนัง. กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2551. หน้า 36-37.