English Title : Monitoring technology for manufacturing parboiled rice of rice mill
Author : ภิญโญ ชุมมณี
SourceMechanical Technology Magazine ปีที่ 10 ฉบับที่ 118 (มิถุนายน 2554) หน้า 48-56
Abstractข้าวเปลือกที่โรงสีข้าวนึ่งรับซื้อจากเกษตรกรส่วนใหญ่มักมีสิ่งเจือปนหรือมีความชื้นสูงเกินไป เมื่อนำไปสีเป็นข้าวสารจะได้รับเนื้อข้าวค่อนข่างน้อย จึงมีการตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกโดยตรวจสอบความชื้น สิ่งเจือปนตรวจสอบ ข้าวเปลือกเสื่อมคุณภาพ ข้าวเปลือกเป็นโรค อัตราการกะเทาะ การแตกร้าวของข้าวเปลือกเมล็ดข้าวเปลือกที่ไม่สมบูรณ์ ตรวจลักษณะทางกายภาพ เช่น น้ำหนักเมล็ด สี ขนาด รูปร่าง ความขาว ความใสขุ่น ของข้าวสาร และตรวจสอบความบริสุทธิ์ของข้าวเปลือก ซึ่งเครื่องมือวัดที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกได้แก่ เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดความยาวเมล็ด หลาววัดอุณหภูมิ และเครื่องวัดความขาวของข้าวสาร

Subjectข้าวขาว--การตรวจสอบทางกายภาพ, ข้าวเปลือก--การตรวจสอบคุณภาพ, ข้าวสาร--ความขาว