English Title : Choice of the packaging for baked goods
Author : พนิดา รัตนปิติกรณ์
Sourceวารสารการบรรจุภัณฑ์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2555) หน้า 6-13
Abstract : ผลิตภัณฑ์ขนมอบที่อบเสร็จใหม่ เช่น ขนมปังสดหรือเค้กเนยสดจะมีอายุการเก็บสั้นในสภาวะปกติหรือที่อุณหภูมิห้อง เนื่องจากมีไขมัน น้ำมันและความชื้นเป็นส่วนประกอบ และไม่ใช้วัตถุกันเสีย โดยทั่วไปขนมปังสดจะมีอายุการเก็บเพียง 1-2 วัน ส่วนเค้กเก็บได้ 3-4 วัน ขึ้นกับสภาวะแวดล้อมในการเก็บ ผลิตภัณฑ์จะเกิดการเสื่อมคุณภาพโดยเกิดลักษณะเนื้อแห้งและแข็งกระด้างหรือเรียกว่า สเตลลิ่ง เกิดจากสตาร์ซที่อุ้มน้ำซึ่งเป็นโครงสร้างของขนมอบเกิดการเปลี่ยนรูปเป็นผลึก ทำให้เกิดการเสียน้ำและเสียรูปที่อ่อนตัว นอกจากนี้การเสื่อมคุณภาพยังอาจเกิดจากการเจริญของจุลินทรีย์หรือการเกิดกลิ่นหืนเนื่องจากออกซิเจน การเลือกใช้วัสดุภัณฑ์และรูปแบบการบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์จึงมีความจำเป็นและจะช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์เนื่องจากสาเหตุทางจุลินทรีย์ เคมี และกายภาพได้ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ขนมอบแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันขึ้นกับรูปแบบ ลักษณะหรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆว่าเหมาะกับผลิตภัณฑ์ขนมอบแต่ละชนิดหรือไม่และยังต้องคำนึงถึงความสะดวก รูปแบบในการบริโภคของผู้บริโภคด้วย ผู้ผลิตต้องคำนึงถึงราคาต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เมื่อเทียบกับราคาจำหน่าย การตลาด การขนส่งและการกระจายสินค้า และสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษาตลอดช่วงอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ เช่น ขนมปังสด แซนวิช วัสดุบรรจุภัณฑ์ควรเป็นกระดาษที่เคลือบด้วยแวกซ์ เซลโลเฟนที่เคลือบด้วยไนโตรเซลลูโลส ฯลฯ เค้ก บิสกิต ขนมขบเคี้ยวที่มีลักษณะกรอบ วัสดุบรรจุภัณฑ์ควรเป็นอะลูมิเนียมฟอยล์ประกบกระดาษ พอลิโพรพิลีนเคลือบด้วยพอลิไวนิลดีนคลอไรด์ประกบกันสองชั้น หรืออาหารพวกธัญชาติ วัสดุบรรจุภัณฑ์ควรเป็นกระดาษประกบพอลิเอทิลีน เป็นต้น

Subjectบรรจุภัณฑ์--เบเกอรี่--การเลือกใช้, ภาชนะบรรจุอาหาร--เบเกอรี่--การเลือกใช้