Author : พัฒนา นรมาศ
Sourceเทคโนโลยีชาวบ้าน 28, 625 (มิ.ย. 2559) 106-107
Abstract : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหารแหนมหมูบ้านป่าตึงใต้ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ได้รับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 รหัสทะเบียน 056-07-01/1-0004 และได้ทำการผลิตแหนมหมูจำหน่าย วัตถุดิบการผลิตแหนม มีส่วนประกอบ คือ เนื้อหมูสับหรือบด และหนังหมู อย่างละ 46.5 เปอร์เซ็นต์ กระเทียม 2.3 เปอร์เซ็นต์ น้ำตาล เกลือไอโอดีน และข้าวสวยอย่างละ 1.9 เปอร์เซ็นต์ นำวัตถุดิบคลุกเคล้าให้เข้ากัน ก่อนนำไปห่อตามขนาดต่าง ๆ ติดฉลากแสดงแหล่งผลิต พร้อมนำผลิตภัณฑ์แหนมออกจำหน่าย ซึ่งแหนมหมูของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้ได้รับคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ประเภทอาหาร ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2555 (OTOP Product Champion) และได้รับรอง อย. 56-2-01152-2-0001.

Subject : แหนม--ผลิตภัณฑ์ชุมชน.