Author : วัชรี ภูรักษา
Sourceเส้นทางเศรษฐี 22, 413 (ก.พ. 2560) 70-71
Abstract : เทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามามีบทบาทในสังคมปัจจุบัน ธุรกิจสมัยใหม่ มีการทำธุรกิจ ผ่านรูปแบบการค้าออนไลน์มากขึ้น ซึงธุรกิจขายแกงปูใบยี่หร่า คุณยายแมว บนเฟชบุ๊ก เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ใช้สื่ออนไลน์ในการขาย ปัจจุบัน ต่อยอดแกงปูใบยี่หร่า คุณยายแมว ให้เป็นแบบ Ready to Eat เพื่อให้ง่ายต่อการขนส่ง โดยได้รับมาตรฐานฮาลาล, อย., GMP, มาตรฐาน ISO9001 และ HACCP.

Subjectแกงปูใบยี่หร่า--ผลิตภัณฑ์อาหาร. ผลิตภัณฑ์อาหาร--มาตรฐาน.