Authorกองบรรณาธิการนิตยสารฉลาดซื้อ
Sourceฉลาดซื้อ 24, 198 (ส.ค. 2560) 24-31
Abstractเฉาก๊วยเป็นขนมหวานนุ่มเหนียว รับประทานพร้อมน้ำแข็ง น้ำตาลทรายแดง หรือน้ำเชื่อม หาทานได้ทั่วไป ได้นำผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยยี่ห้อต่างๆ จำนวน 30 ตัวอย่างมาวิเคราะห์หาสารกันบูดคือเบนโซอิก และซอร์บิก พบว่า 14 ตัวอย่างไม่พบการปนเปื้อน และอีก 16 ตัวอย่างพบการปนเปื้อนของเบนโซอิกและซอร์บิก ซึ่ง 1 ใน 16 ตัวอย่างนี้มีปริมาณเบนโซอิกเกินปริมาณสูงสุดที่กฎหมายกำหนดไว้คือ 1,000 กิโลกรัมต่อเฉาก๊วย 1 กิโลกรัม ผู้บริโภคจึงควรพิจารณาผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยที่ได้รับมาตรฐาน และมีการแสดงเครื่องหมายและฉลากบนบรรจุภัณฑ์ เช่น ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบสำคัญ วัน เดือน ปี ที่ผลิต และหมดอายุ ชื่อสถานที่ผลิตและสถานที่ตั้ง ข้อแนะนำในการบริโภคและการเก็บรักษา เป็นต้น ทั้งนี้ เฉาก๊วยชนิดที่จำหน่ายในภาชนะบรรจุนอกจากจะมีมาตรฐานที่ควบคุมโดยกระทรวงสาธารณสุข ยังมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ช่วยยกระดับคุณภาพของสินค้า และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ด้วย

Subjectเฉาก๊วย. สารกันบูด.