Author : สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล.
SourceFOOD FOCUS THAILAND 13, 146 (May 2018) 26-27
Abstract : กรดไขมันทรานส์ (Trans fatty acids ; TFA) เป็นกรดไขมันที่พบได้ทั้งในธรรมชาติและจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม ไขมันทรานส์จากธรรมชาติพบในผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น นม เนื้อสัตว์ ไขมันทรานส์จากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมที่มีการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated Olis ; PHOs) ในโมเลกุลของไขมันพืช ซึ่งการบริโภคไขมันทรานส์ที่เกิดจากกระบวนการอุตสาหกรรมเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงถึงร้อยละ 42 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และองค์การอนามัยโลก แนะนำให้บริโภคไขมันทรานส์ไม่เกินร้อยละ 1 ของพลังงานที่ได้รับทั้งหมด หรือไม่เกิน 2.2 กรัม ต่อวันหรือไม่เกิน 0.5 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดทำร่างประกาศ กำหนดให้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน หรืออาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดนเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบเป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย โดยจะมีผลบังคับใช้ประมาณปี 2562.


Subjectกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดทรานส์. กรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดทรานส์. -- แง่โภชนาการ.