Author : ศุภิกา วงศ์อุทัย และอุไรวรรณ ไกรนรา มูรานิชิ.
Source : วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 42, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2562) 26-43
Abstract : อาหารปรุงสำเร็จแช่แข็งได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็ว ผลสำรวจออนไลน์ของบริษัท A.C Nielsen ระบุว่าผู้บริโภคไทยซื้ออาหารปรุงสำเร็จแช่แข็งมากกกว่าอาหารปรุงเอง พลาสติกที่ถูกนำมาใช้มากที่สุดในอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง คือ พลาสติกชนิดพอลิโพรลีน รองลงมาคือ พลาสติกเมลามีน มีคุณสมบัติทนอุณภูมิได้สูง มีความแข็งแรง ไม่เปราะแตกง่าย และปลอดภัยเมื่อบรรจุอาหารแช่แข็ง ชนิดของบรรจุภัณฑ์พลาสติกอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็งพร้อมอุ่นรับประทานในท้องตลาด ได้แก่ พลาสติกโพลิสไตรีน (polystyrene : PS) เป็นพลาสติกที่มีความใส แต่เปราะและแตกง่าย ใช้ทำภาชนะบรรจุของใช้ต่างๆ หรือโฟมใส่อาหาร เป็นต้น พลาสติกชนิดพอลิโพรพิลีน (polypropylene : PP) เป็นพลาสติกที่มีความ ใส ทนทานต่อความร้อน คงรูป เหนียว และทนแรงกระแทกได้ดี นอกจากนี้ยังทนต่อสารเคมีและน้ำมัน ใช้ทำภาชนะบรรจุอาหาร เช่น กล่อง ชาม จาน ถัง ตะกร้า กระบอกใส่น้ำแช่เย็น ขวดซอส แก้วโยเกิร์ต ขวดบรรจุยา เป็นต้น และพลาสติกเมลามีน (melamine formaldehyde : MF) ได้แก่ จาน ชาม ช้อน ถ้วยกาแฟ และบรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็ง สารประกอบในบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น สารเมลามีน ฟอร์มาลดีไฮด์ สารพาทาเลต สไตรีน สไตรีนโมโนเมอร์.

Subject : อาหาร. การปนเปื้อนในอาหาร. อาหารแช่แข็ง. พลาสติก. บรรจุภัณฑ์.