Horm_Herbs-152105.jpg - 153.85 kB

Author : ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ และคนอื่นๆ
Source : วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 11, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2563) 66-82
Abstract : งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของสมุนไพรฮ่อม เพื่อศึกษาอัตรส่วนที่เหมาะสมในการเตรียมตำรับยาสมุนไพรฮ่อมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสมุนไพรฮ่อมลดไข้เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อต้นแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรฮ่อม และเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร ในชุมชนบ้านนาคูนา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ด้วยการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสมุนไพรลดไข้ในห้องปฏิบัติการร่วมกับการวิจัยแบบมีส่วนร่วมในชุมชน ผลการศึกษาตำรับยาสมุนไพรประกอบด้วยสมุนไพรฮ่อมเป็นตัวยาหลัก เมนทอลเป็นตัวยาเสริม และสารเติมแต่งอื่นๆ ได้แก่ สารก่อเจล เอทานอล (ethanol) และกรีเซอรีน (glycerin) ได้ศึกษาชนิดของสารก่อเจลและอัตราส่วนของส่วนผสมที่เหมาะสมของสูตรตำรับยาเพื่อให้ได้ลักษณะเนื้อเจลนุ่นลื่นและเป็นเนื้อเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเจลสมุนไพรเตรียมจากเนื้อเจลพื้นชนิดคาร์โบพอล (carbopol) ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักต่อปริมาตร ผสมเนื้อสมุนไพรฮ่อม และสารเติมแต่งในอัตราส่วนร้อยละ 60:25:15 โดยน้ำหนัก ผลการประเมินความพึงพอใจต่อต้นแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรฮ่อมที่ได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ทางด้านลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ ด้านสี (เฉลี่ย=4.70) ด้านประสาทสัมผัส ได้แก่ ด้านกลิ่น (เฉลี่ย=4.65) ด้านรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ บรรจุหีบห่อพร้อมใช้ด้วยวัสดุทางการแพทย์ (หน้ากากอนามัยซีลขอบข้าง) และเนื้อเจลบรรจุถุงตาข่ายใส่ช่องแผ่นรัดฝ่าเท้า (เฉลี่ย=4.35) และด้านรูปแบบที่ต้องการให้พัฒนา ได้แก่ หลอดบีบ (เฉลี่ย=4.30) ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางส่งเสริมการนำสมุนไพรฮ่อมมาใช้สำหรับบรรเทาอาการไข้และการดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเองของกลุ่มชุมชนพื้นที่สูง จังหวัดแพร่.

Subject : สมุนไพร. ไข้. การรักษาด้วยสมุนไพร. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร. ยาสมุนไพร.

แหล่งที่มาของภาพ : https://th.wikipedia.org/