Author : จีระวรรณ สุทธิลักษณ์.
Source : วารสารการบรรจุภัณฑ์ 28, 4 (ก.ค.-ก.ย. 2563) 24
Abstract : บริษัท StePac ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ผลิตผลสด ประเทศอิสราเอลได้พัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับการยืดอายุผลิตผลสด ภายใต้สภาวะบรรยากาศดัดแปร (Modified Atmosphere Packaging : MAP) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยคงความสด ชะลอการสุก และรักษาคุณภาพของผลิตผลไม่ให้เน่าเสียก่อนถึงผู้บริโภค สามารถเพิ่มอายุการเก็บได้นานกว่าเดิม 50-100 เปอร์เซ็นต์ บรรจุภัณฑ์ของ StePac ถูกนำมาใช้สำหรับจัดเก็บสินค้าประเภท ผัก ผลไม้หลายชนิด เช่น บรอกโคลี บลูเบอร์รี เชอร์รี ทับทิม ฟิล์มที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เป็นพอลิเมอร์ที่มีปะสิทธิภาพในการรักษาคุณค่าทางโภชนาการ และสามารถเก็บรักษาผลิตผลสดได้เป็นเวลานาน ซึ่งจากการวิเคราะห์คุณภาพผลทับทิมในบรรจุภัณฑ์ MAP ของ StePac พบว่า สามารถรักษาปริมาณวิตามินซีได้ดีกว่าแบบไม่ใช้บรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ MAP นี้ช่วยให้ผู้ปลูก ผู้บรรจุ ผู้จัดจำหน่ายสามารถนำสินค้าวางจำหน่ายได้นานขึ้น ลดความสูญเสีย การปนเปื้อนหลังการเก็บเกี่ยว ระหว่างการขนส่งและจัดจำหน่ายได้.

Subject : บรรจุภัณฑ์อาหาร. อาหาร. การถนอมอาหาร. ภาชนะบรรจุอาหาร. อาหาร -- การเก็บและถนอม. อาหาร -- การบรรจุหีบห่อ.