Author : กองบรรณาธิการฉลาดซื้อ.
Source : ฉลาดซื้อ 26, 231 (พ.ค. 2563) 25-31
Abstract : จากการขอให้มีการยกเลิกการใช้สารเคมีอันตรายทางการเกษตร 3 ชนิด แบ่งเป็นสารกำจัดวัชพืช 2 ชนิด คือพาราควอตและไกลโฟเซต กับสารกำจัดแมลง 1 ชนิด คือ คลอร์ไพริฟอส ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่6) พ.ศ.2563 ให้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก ครอบครอง ส่วนสารไกลโฟเซต ยังอยู่ในการควบคุมระดับวัตถุอันตราย ชนิดที่ 3 หรือจำกัดการใช้ จึงมีการเก็บตัวอย่างถั่วเหลืองแบบเต็มเมล็ด และแบบผ่าซีกจำนวน 8 ตัวอย่าง เพื่อทดสอบหาการตกค้างของไกลโฟเซต พบว่ามีการตกค้างของไกลโฟเซตจำนวน 5 ตัวอย่าง แต่ไม่เกินค่ามาตรฐาน และมีการตรวจสอบหาสารที่เป็นเมตาโบไลท์หลักของไกลโฟเซต ชื่อ Aminomethyphosphonic acid : AMPA พบการตกค้างของ AMPA จำนวน 4 ตัวอย่าง การค้นพบการตกค้างของไกลโฟเซตนี้ ทำให้มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ หากบริโภคในปริมาณสูงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากถั่วเหลืองที่ไม่ผ่านความร้อนสูง เช่น น้ำเต้าหู้ เต้าหู้ ฟองเต้าหู้.


Subject : ถั่วเหลือง. ไกลโฟเชต. ยากำจัดวัชพืช. Glyphosate. สารพิษตกค้างในอาหาร. สารพิษตกค้างทางเกษตรกรรม.