Author : ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม.
Source : วารสารอาหาร 50, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2563) 33-41
Abstract : เห็ดสมุนไพรเป็นแหล่งโพลีแซคคาไรด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์ทางยาหลากหลาย มีคุณสมบัติในการบำบัดรักษาโรค จากการศึกษาโพลีแซคคาไรด์จากเห็ดกินได้ส่วนมากไม่เป็นพิษ สามารถพัฒนาเป็นส่วนผสมอาหารฟังก์ชันและโภชนเภสัช ส่งเสริมสุขภาพเพื่อบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคหัวใจ หรือเพื่อป้องกันการเกิดโรค ส่วนโพลีแซคคาไรด์ในรูปสารบริสุทธิ์ใช้เป็นยา อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันและโภชนเภสัช ซึ่งมีส่วนประกอบโพลีแซคคาไรด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพและทางยานั้น ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับฤทธิ์ทางชีวภาพ กระบวนการผลิตที่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ สามารถควบคุมการผลิตและคุณภาพได้ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องมีการศึกษาทางคลินิกเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพการรักษาและการกล่าวอ้างด้านสุขภาพ การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพจากโพลีแซคคาไรด์ในเห็ดน่าจะมีศักยภาพที่ดีในอนาคต.


Subject : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร. โพลีแซคคาไรด์. เห็ด.