Author : ปิยาภัทร ไตรสนธิ.
Source : อาหาร 51, 2 (เม.ย.-มิ.ย 2564) 5-13
Abstract : ความมั่นคงด้านอาหารเป็นประเด็นสำคัญในโลกปัจจุบันที่มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การทำปศุสัตว์เป็นแขนงหนึ่งของการผลิตอาหารที่สำคัญในฐานะแหล่งโปรตีนหลัก ของมนุษยชาติ แต่ก็เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจริยธรรมต่อสัตว์มาช้านาน แนวคิดในการผลิตเนื้อสัตว์โดยไม่ต้องทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์และฆ่าสัตว์มีขึ้นมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 การค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อสัตว์ มีการพัฒนาควบคู่มากับความก้าวหน้าขององค์ความรู้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ เพื่อการศึกษาด้านการแพทย์โดยเฉพาะการค้นพบสเต็มเซลล์ในช่วงทศวรรษที่ 80 ปัจจุบันการเพาะเลี้ยงเนื้อสัตว์ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์เป็นสิ่งที่เป็นไปได้แล้ว โดยในปี ค.ศ 2013 บริษัทสตาร์ทอัพ ในเนเธอร์แลนด์ได้เปิดตัวแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นแรกที่ทำจากเนื้อวัวที่ได้จากการเพาะเลี้ยง อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีการผลิตเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยง ยังมีข้อจำกัดอยู่มาก โดยเฉพาะในเรื่องของต้นทุนการผลิต ซึ่งยังไม่สามารถแข่งขันกับการทำปศุสัตว์แบบดั้งเดิมได้ ทั้งนี้การศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องในอนาคตอาจจะช่วยลดข้อจำกัดดังกล่าวลงได้ในที่สุด.


Subject : เนื้อสัตว์. ความมั่นคงด้านอาหาร.