Vol.70 No.216

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70 ฉบับที่ 216 ประจำเดือน พฤษภาคม  ปีที่พิมพ์ 2564

People in focus นางสาวนี ระนารถ แจ้งทองรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์์บริิการ Change (การเปลี่ยนผ่าน)

ศ. วันนี้ “นวัตกรรมหุ่นยนต์ สนัับสนุุนการปฏิบัติงานของบุุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์์แพร่่ระบาดของไวรัสโควิด-19”

Special guest

สรรสาระ
     • การผลิตน้ำนมข้าวผสมเม็ดมะม่วงหิมพานต์
       โดย เจนจิรา จันทร์มี และการ์ตูน เพ็งพรม กองเทคโนโลยีชุมชน

     • ห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำตาลและผลิตภัณฑ์น้ำตาลยกระดับความเชื่อมั่นนวัตกรรมสู่อนาคต
       โดย น.ส.ปวีณ์นุช พรหมอ่อน กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

     • โควิดกับการอบรมออนไลน์ในแบบ “ยุคนิวนอร์มอล”(New Normal)
       โดย เนางสาวจรวยพร แดงจิ๋ว กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

     • บทบาทของห้องสมุดกับการส่งเสริมการใช้สารสนเทศมาตรฐาน
       โดย นางสาวพนารัตน์ มอญใต้ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     • กรมวิทยาศาสตร์บริการกับงานบริการในยุค Disruptive Technology
       โดย นายเทพวิทูรย์ ทองศรี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

     • การพัฒนาวิธีเตรียมตัวอย่างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลในน้ำ
       โดย นางอังสนา ฉั่วสุ วรรณ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
             นางสาวพิชญาภา ราชธรรมมา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
             นางสาวอังค์วรา พูลเกษม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

             กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

     • กรมวิทยาศาสตร์บริการพร้อมแล้วสำหรับการให้บริการทดสอบอิฐคอนกรีต และคอนกรีตบล็อกตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุุตสาหกรรมอิฐคอนกรีต และคอนกรีตบล็อกฉบับใหม่
       โดย นายกฤษฎา สุทธิพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ชำ นาญการพิเศษ กองวัสดุวิศวกรรม

     • การพัฒนานวัตกรรมการวัดของมาตรวิทยาระดับทุติยภูมิ
       โดย ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์สิทธิ์ ดีอ่ำ นักวิทยาศาสตร์ กองวัสดุวิศวกรรม

รอบรู้ รอบโลก นวัตกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ 
     โดย วีรภัทร์ ทองอนันต์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

DSS News