วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 213 ประจำเดือน พฤษภาคม ปีที่พิมพ์ 2563

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 213 ประจำเดือน พฤษภาคม ปีที่พิมพ์ 2563

วศ. วันนี้ “ข้อแนะนำคุณลักษณะหน้ากากอนามัยแบบผ้า” เพื่อประชาชน

          โดย ดร.อรสา อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

บทความพิเศษ โครงการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันเชื้อ COVID-19

          โดย ดร.อรสา อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

People in focus อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

          โดย นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

Special guest การจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร “การจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017”


การส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารเข้าสู่ BCG model ด้วย NQI

          โดย จิราภรณ์ บุราคร นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบปุ๋ยอินทรีย์ยกระดับเกษตรกรรมด้วยนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจไทย

          โดย บุษยา รัตนสุภา นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

หลักสูตรออนไลน์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทดสอบเคมี

       โดย อารีย์ คชฤทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

ปัญหาด้าน NQI ในการขับเคลื่อน BCG

          โดย ดร.อรสา อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
                 วงศ์กนก อยู่สงค์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

“หน้ากากอนามัย” อ่านให้รู้ ดูให้เป็น เลือกใช้ให้ถูก

        โดย โสรญา รอดประเสริฐ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สำนักเทคโนโลยีชุมชน

“Sugar-based surfactants” ทางออกเพื่อสิ่งแวดล้อมทางตันของผู้ประกอบการไทย?

         โดย หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน BCG Economy model

         โดย นพมาศ กิจคุณาเสถียร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

NQI กับระบบการตรวจสอบรับรองด้านการทดสอบ (Testing) และการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (Proficiency testing)

           โดย ชุติมา วิไลพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์

เซลลูโลสวัสดุชีวมวลสู่เศรษฐกิจชีวภาพ

          โดย กิติยา ปลื้มใจ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองวัสดุวิศวกรรม

รอบรู้ รอบโลก Eskilstuna: เมืองต้นแบบของการจัดการขยะ

        โดย จุฑาทิพย์ ลาภวิบูลย์สุข นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

ศัพท์วิทย์น่ารู้ ระบบหน่วยการวัดสากล (International System of Units, SI)

        โดย สริญญา นนทศิริ นักวิทยาศาสตร์ กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์

Science สไตล์สนุก เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

        โดย สุบงกช ทรัพย์แตง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักเทคโนโลยีชุมชน