Vol.70 No.217

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70 ฉบับที่ 217 ประจำเดือน กันยายน  ปีที่พิมพ์ 2564

People in focus นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ

วศ. วันนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ “รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 64 ด้วยผลงานการยกระดับการให้บริการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อโควิด-19”

Special guest คุณปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)

สรรสาระ
     • เครื่องมือทดสอบทางวัสดุ (Materials Testing Center) กรมวิทยาศาสตร์บริการขับเคลื่อนงานวิจัยด้านวัสดุและวัสดุขั้นสูงของประเทศ
       โดย ปราณี จันทร์ลา และ อุสุมา นาคนิคาม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

     • บทเรียนจาก..ฟ้าทะลายโจร
       โดย ปัทมาพร จิตปรีดา และ ธนวรรณ โรจน์ปิติกุล นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

     • กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมมุ่งผลักดันพืชเศรษฐกิจใหม่ "กัญชง"
       โดย ชญานี บาตรโพธิ์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
             จุฑามาศ เจียมเจือจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

     • กรมวิทยาศาสตร์บริการ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ BCG
       โดย อมรพล ช่างสุพรรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
             นิมิต พาลี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
             จิระฉัตร ศรีแสน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
             กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค

     • พศ. กับการพัฒนาสู่อนาคตด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ
       โดย ดร.ศันศนีย์ บุญสาลี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

     • โกลวดิสชาร์จออพติคอลอิมิสซันสเปกโทรเมตรี (GD-OES) เทคนิคที่ตอบโจทย์เรื่องสมบัติการเคลือบในผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าชุบโลหะ
       โดย วันดี ลือสายวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

     • เศรษฐกิจหมุนเวียน
       โดย ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

รอบรู้ รอบโลก เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลายพันธุ์ที่อันตรายและวัคซีนตัวไหนจะป้องกันพวกมันได้
     โดย นางสาวสุชารัตน์ เกาะแก้ง นักจัดการงานทั่วไป

DSS News