วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 214 ประจำเดือน กันยายน ปีที่พิมพ์ 2564

วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 214 ประจำเดือน กันยายน ปีที่พิมพ์ 2563

วศ. วันนี้ “ถอดรหัส Healthcare ไทยก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล”
          โดย จิตลดา คณีกุล นักวิชาการเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม
บทความพิเศษ Healthcare Reinvention พลิกโฉมระบบสร้างฐานอุตสาหกรรม
          โดย จิตลดา คณีกุล นักวิชาการเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม
People in focus
          โดย นางสาวรัตน์สุดา ตันศรีสกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
Special guest “ถอดรหัส HEALTHCARE ไทยก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล” สัมภาษณ์ผู้แทนเอกชนที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

สรรสาระ
มาตรฐานชุด PPE ทางการแพทย์ สำหรับป้องกันเชื้อโรค COVID-19
          โดย สุวรรณี เทพบุตรดี นักวิทยาศาสตร์ กองวัสดุวิศวกรรม
การบริการทดสอบแบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการ (Virtual lab)
          โดย สุภาวรรณ สวียม เจ้าพนักงานธุรการ กองวัสดุวิศวกรรม
แนวปฏิบัติการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในประเทศไทย (Guidelines for Informing Safe Laboratory Management Practices for the Chemical Industry in Thailand)
          โดย ณัฏฐกานต์ เกตุคุ้ม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
บทบาทของห้องปฏิบัติการทดสอบกับการเติบโตด้านนวัตกรรม
          โดย ขนิษฐ พานชูวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
สิ่งแวดล้อมยั่งยืนได้ด้วยการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
          โดย ขนิษฐา อัศวชัยณรงค์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
NQI กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
          โดย นฤรัชน์ ชัยแจ้ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
                 อังคณา ขจรวงศ์วัฒนา นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
NQI กับการสอบเทียบ
          โดย ไกรศักดิ์ ยืนยั่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์
สารสนเทศมาตรฐานกับการพัฒนาคุณภาพและบริการอย่างยั่งยืน
          โดย นางสาวพนารัตน์ มอญใต้ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                 นางสาวอุมาภรณ์ บุญนิธิ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) กับการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก         

          โดย สมพร สินเจริญโภคัย นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สำนักเทคโนโลยีชุมชน
รอบรู้ รอบโลก “BCG Model” ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 : สารลดแรงตึงผิวฐานชีวภาพ
          โดย ฐิติพร วัฒนกุล นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
ศัพท์วิทย์น่ารู้
          โดย อุมาภรณ์ บุญนิธิ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Science สไตล์สนุก วิธีการเตรียมนคลอรีนสำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำ
          โดย นายก่อพงศ์ หงษ์ศรี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองวัสดุวิศวกรรม