ปัจจุบัน ประเทศจีนมีประชากรมากถึง 1,400 ล้านคน ด้วยจำนวนประชากรที่มากขนาดนี้จึงดึงดูดให้ผู้ส่งออกจากทั่วโลกต้องการส่งสินค้ามาที่ประเทศจีน และแน่นอนว่าไม่ง่ายขนาดนั้น เพราะถึงแม้จะมีจำนวนประชากรมหาศาล แต่ก็แบ่งออกเป็นหลายมณฑล หลายภูมิภาค ทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิตแตกต่างกัน ส่งผลต่อความต้องการที่แตกต่างกันไปด้วย

     ช่วงสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในจีนเปลี่ยนไป เพราะความไม่แน่นอนต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึงการจ้างงานในอนาคต ทำให้ชาวจีนมีความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้พร้อมกับตำแหน่งงานที่สนใจ นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ประชากรจำนวนมากต้องกักตัวอยู่ภายในบ้าน ทำให้เริ่มคุ้นชินจนสามารถปรับตัวกับการดำเนินชีวิตและการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในบ้าน จึงให้ความสนใจกับการใช้จ่ายเพื่อพัฒนาให้บ้านมีความสะดวกสบายและสอดคล้องกับการใช้งานที่เปลี่ยนไป

 

    อีกทั้งสถานการณ์ COVID-19 ยังตอกย้ำเรื่องของการดูแลสุขภาพมากขึ้น ผู้บริโภคในจีนได้ให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ นาฬิกาอัจฉริยะหรือสมาร์ทวอช (Smart watch)เพราะสามารถตรวจสอบและติดตามสุขภาพและความปลอดภัยของตัวเองและคนในครอบครัวได้ นอกจากนี้ หลายคนยอมเลือกเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเพื่อเข้าถึงข้อมูลทางสุขภาพที่ละเอียดมากขึ้น

ความสนใจของผู้บริโภคยุคใหม่ในจีน

จากที่กล่าวไปข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคชาวจีนสนใจผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ Plant-based รูปแบบต่างๆ จึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพราะดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วย จนเกิดเป็นแนวคิด การบริโภคสีเขียว หากลองวิเคราะห์ให้มากขึ้นจะพบว่า ผลิตภัณฑ์ Plant-based ที่ได้รับความสนใจร้อยละ 46 ของผู้บริโภคทั้งหมดในประเทศจีนจะเป็นกลุ่มคนเมืองที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี หรือ Gen Z โดยเหตุผลในการเลือกรับประทานยังขึ้นอยู่กับความอร่อย คุณค่าทางอาหารที่ได้รับ และปัจจัยภายนอกอื่นๆ เช่น การทำการตลาดที่เหมาะสม และรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย โดยผลิตภัณฑ์อาหาร Plant-based ที่กำลังได้รับความนิยมจะเป็นประเภทอาหารว่าง

 

การที่เราทราบแนวโน้มความต้องการของประเทศขนาดใหญ่ที่มีประชากรกว่า 1,400 ล้านคนอย่างจีน จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถกำหนดทิศทางที่สอดคล้องตามความต้องการในขณะนี้ โดยเฉพาะเทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพที่ประเทศไทยเองก็มีความพร้อมทั้งวัตถุดิบ การผลิต และเทคโนโลยีต่างๆ โดยเราต้องศึกษากฎหมายการส่งออกสินค้าเพิ่มเติมเพื่อเตรียมพร้อมเจาะตลาดในประเทศจีนหลังสถานการณ์ COVID-19 ผ่านพ้น