ชื่อเรื่อง : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : ทะลายปาล์มน้ำมัน ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑

ขอบข่ายมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ใช้กับทะลายปาล์มน ้ามัน (oil palm bunch) ซ่ึงได้มาจากพืชท่ีมีช่ือ วิทยาศาสตร์ว่า Elaeis guineensis วงศ์Arecaceae ชนิดท่ีผลิตเป็นการค้า ได้แก่ ลูกผสม เทเนอรา (tenera) และลูกผสมท่ีได้จากการปรับปรุงพันธุ์ระหว่าง Elaeis guineensis กับ Elaeis oleifera เพื่อจ าหน่ายในลักษณะของทะลายปาล์มสด (fresh fruit bunch)

แหล่งข้อมูลราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๗ ตอน พิเศษ ๑๒ ง  หน้า 10

เอกสารฉบับเต็มhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/012/T_0010.PDF