ชื่อบทความ : เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือที่มีและไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินแบบ F และแบบ B สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และการใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน

หมายเลข : มอก. 2955−2562

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 52 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ให้ใช้ขอบข่ายตาม มอก. 2425 (IEC 61008-1) และ มอก. 909 (IEC 61009- 1) โดยเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ เป็นข้อกําหนดและการทดสอบ สําหรับเครื่องตัดวงจรกระแสเหลือ (RCD) แบบ F และแบบ B ข้อกําหนดและการทดสอบที่ให้ไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้เป็นการเพิ่มเติมข้อกําหนดของเครื่องตัดวงจรกระแสเหลือ แบบ A โดยให้ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ร่วมกับ IEC 61008-1 และ IEC 61009-1 เท่านั้น . . .

หมายเหตุ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5367 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือที่มีและไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินแบบ F และแบบ B สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และการใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน