ชื่อบทความ : เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม 11 การป้องกันความร้อนเกิน

หมายเลข : มอก. 866 เล่ม 11−2562

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 45 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุนเล่มนี้ระบุข้อกําหนดเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ ป้องกันความร้อนเกิน และเครื่องตรวจจับความร้อนที่รวมอยู่ในขดลวด ของสเตเตอร์ (stator) หรือวางไว้ในตาแหน่งที่เหมาะสมอื่น ๆ ใน เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดเหนี่ยวนำเพื่อป้องกันความเสียหายร้ายแรง เนื่องจากความร้อนเกิน ใช้กับเครื่องจักรกลไฟฟ้าที่ผลิตตาม มอก. 866 เล่ม 12 (IEC 60034-12) โดยมีขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้ใน มอก. 866 เล่ม 12 (IEC 60034-12) ทั้งนี้ไม่รวมการป้องกันรองลื่นและ ชิ้นส่วนทางกลอื่น ๆ หมายเหตุ 1 แม้ว่าค่าอุณหภูมิที่กําหนดในมาตรฐานนี้สูงกว่าที่ระบุไว้ใน มอก. 866 เล่ม 1 (IEC 60034-1) แต่ก็ไม่ถือว่าขัดแย้งกัน หมายเหตุ 2 อาจมีข้อกําหนดเพิ่มเติมสําหรับมอเตอร์ที่ใช้งานเฉพาะ เช่น มอเตอร์ ที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้งานในที่อยู่อาศัย หรือสําหรับมอเตอร์ ที่ใช้ในสภาวะบรรยากาศที่ระเบิดได้ รายละเอียดให้เป็นไปตาม IEC 60034-11: 20 04 ข้อ 1.

หมายเหตุ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5360 (พ.ศ.2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม 11 การป้องกันความร้อนเกิน