ชื่อบทความ : ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับอุปกรณ์ตรวจจับอาร์กฟอลต์

หมายเลข : มอก. 2906-2562

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 47 (ท้ายประกาศ 3 หน้า)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ใช้กับอุปกรณ์ตรวจจับอาร์กฟอลต์ (arc fault detection devices; AFDD) สาหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและลักษณะที่คล้ายกันในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 240 V a.c. นั้น ความถี่ที่ กําหนด 50 Hz, 60 Hz หรือ 50/60 Hz และกระแสไฟฟ้าที่กําหนดไม่ เกิน 63 A

หมายเหตุ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5362 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมข้อกำหนดทั่วไปสำหรับอุปกรณ์ตรวจจับอาร์กฟอลต์