ชื่อบทความ : เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม 12 สรรมถนะในการเริ่มเดินของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำชนิดกรงสามเฟสความเร็วเดียว

หมายเลข : มอก. 866 เล่ม 12−2562

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 46 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ระบุพารามิเตอร์ของการออกแบบท้ัง 8 ชนิด ทางด้านสมรรถนะในการ เริ่มเดินของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนําชนิดกรงสามเฟส ความเร็วเดียว ที่มีความถี่ 50 Hz หรือ 60 Hz ตามขอบข่าย มอก. 866 เล่ม 1 ซึ่ง - มีแรงดันไฟฟ้าที่พิกัดถึง 1 000 V – เจตนาใช้สาหรับทั้งชนิดต่อตรงและเริ่มเดินแบบสตาร์-เดลตา – มีพิกัดบนพื้นฐานของการทํางานแบบ S1 – ใช้ได้กับมอเตอร์ที่มีโครงสร้างทุก ๆ ระดับชั้นการป้องกันและการป้องกันการระเบิด สามารถใช้ได้กับมอเตอร์ที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้าสองค่าที่มีระดับฟลักซ์อิ่มตัว (flux saturation level) เท่ากันทั้งสองแรงดัน ค่าของแรงบิด กําลังไฟฟ้าปรากฏ และกระแสไฟฟ้าที่ให้ไว้ในมาตรฐานนี้ เป็นค่าขีดจำกัด (คือค่าต่ำสุดหรือสูงสุด ไม่มีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน) . . .

หมายเหตุ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5361 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม 12 สรรมถนะในการเริ่มเดินของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำชนิดกรงสามเฟสความเร็วเดียว