ชื่อบทความ : สารสกัดขมิ้นชันผง ที่มีสารเคอร์คูมินอยด์รวมไม่น้อยกว่า 80%โดยมวล

หมายเลข : มอก. 2926−2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 24 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)   Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ - ครอบคลุมสารสกัดขมิ้นชันผง (powdered turmeric extract) ที่มี สารเคอร์คูมินอยด์รวม (total curcuminoids) ไม่น้อยกว่า 80% โดยมวล ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “สารสกัดขมิ้นชันผง ” เพื่อเป็นวัตถุุดิบในอุตสาหกรรม – การนําสารสกัดตามมาตรฐานนี้ไปใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ สําเร็จรูป ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปนั้น

หมายเหตุ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5339 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสกัดขมิ้นชันผง ที่มีสารเคอร์คูมินอยด์รวมไม่น้อยกว่า 80%โดยมวล